Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« DN-kultur | Main | Keynes och konjunkturpolitiken: Död, återuppstånden eller still going strong? »
onsdag
feb182009

Var inte svenska språket mustigare förr, när allt kommer omkring?

Som nog många av de gamla minnes, slog skörden 1868 aldeles fel och folket hade att hjelpa sig med barkbröd, ty vid den tiden tog staten ej sig an de nödlidande, som nu den gör och den hjelp kommunen gav de fattigare var nog ej storartad, [...]

Ehuru folket var ganska begivet på fylla minns jag icke jag såg någon nedbruten derav, utan var de alla muntra, friska och arbetsföra och aldrig hörde jag talas om slagsmål eller oordningar av något slag.
Ur Ett minne från Skålleruds socken, Dalsland under det svåra året 1868.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Emellertid äro 10 riksdalersspörsmålet hurusom det kom sig att den gode herr doktor Bergh läser Ett minne från Skållerups socken?

18 feb | Unregistered Commentergummo

Jag gjorde research inför min föreläsning för Afrikanska trade policy studenter. Vad annars? :-)

18 feb | Unregistered Commenterbergh

Trevligt att du intresserar sig för vad som förekommer inom spridningsområdet. På lokalredaktionen i Mellerud dyker det upp en gammal släktforskande farbror i veckan som vill att man ska skriva om en hembygdsbok alternativt släktforskning. Ser fram emot en Saab-analys när du är åter från savannen.

22 feb | Unregistered CommenterKalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.