Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Jesper Roine, Johnny Munkhammar och ett tips till LO i all välmening | Main | Var inte svenska språket mustigare förr, när allt kommer omkring? »
torsdag
feb192009

DN-kultur

DN-kultur man blir glad av: Lisa Irenius.
DN-kultur man blir trött av: Nina Björk.

Intressant nog är testerna snarlika till struktur, om än inte till innehåll.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Irenius krönika var ju faktiskt läsvärd. Orkar aldrig läsa DN-kultur när den kommer på morgonen.. Mer än serierna dvs :-)

19 feb | Unregistered CommenterWilliam

Andreas
Om man är "vetenskaplig" så skall man vara neutral.

Det du gör är en subjektiv värdering som sannolikt kan härledas och förstås via personlighetspsykologins begrepp:

“Theory of mind” och “Big Five”

Theory of mind speglar förmågan/inlevelsen i hur andra har det och upplever sina liv.

Nyckelord i Big Five: Utåtvändhet, Anspändhet, Pålitlighet, Empati, Öppenhet.

Personerna som Nina inte gillar ligger antagligen mycket högt i Utåtvändhet och Öppenhet medan Nina själv antagligen ligger högt i Anspändhet, Empati och Öppenhet..

Dvs ren och skär biologisk kodning som vi inte kan göra så mycket åt förutom att acceptera och snällt leva med.

Att det sedan pågår en ständig maktkamp mellan Big Fives olika fördelningar. Är det inte just det som är livet.

Jag röstar på en pragmatisk fördelning av all fem.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.