Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Rothstein bloggar om (!) Genuscertifiering | Main | Har det vänt? »
torsdag
feb262009

Läsvärt av Nathalie Besèr på DN om Obama, new deal och big deal

Med tanke på tidigare gnäll om journalister som slänger ur sig miljardbelopp utan att sätta dem i relation till något annat: Nathalie Besér på DN gör inte det misstaget när hon skriver om Roosevelts New Deal jämfört med Obamas Big deal.

Notabelt:
  • Senaste prognosen för USA budgetunderskott: 12,3 procent av BNP. Det här börjar bli spännande!
  • FDR's New Deal 1933-1938 var faktiskt inte så enormt expansiv: 10 procent av BNP totalt, utslaget på fem år. (Detta har redan påpekats lite här och var bland amerikanska ekonomibloggar)
  • Med miniräknare kan man vidare räkna ut att Obamas paket på 787 miljarder dollar är 5,5 procent av BNP. Bara under 2009.
Påminner om måndagens lunchdebatt - ska bli skoj!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.