Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Läsvärt av Nathalie Besèr på DN om Obama, new deal och big deal | Main | När och varför blev Sverige (relativt) jämlikt? Ännu en studie »
torsdag
feb262009

Har det vänt?

För en månad sedan kikade jag på konjunkturinstitutets barometerindikator från december och frågade: "Givet vad vi vet om konjunkturer, skulle du gissa att kurvan fortsätter neråt eller vänder uppåt när som helst?"

Nu har ytterligare tre månader lagts till indikatorn, och då ser det ut så här:

Den goda nyheten är att indikatorn slutat falla och fatiskt stigit en smula. Den dåliga är att KI av någon anledning valt att ändra skala på y-axeln...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.