Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Hux flux har Sverige nominallöneflexibilitet! | Main | Rothstein bloggar om (!) Genuscertifiering »
söndag
mar012009

Vad hände med Göran Rosenberg?


20081222587
Originally uploaded by dirbergh
På 90-talet var Göran Rosenberg briljant. Medborgaren som försvann, eliternas ansvar, Moderna Tider...

För någon månad sedan veckan hittade jag en gratistidning på ett café i Malmö, och läser:

"Författaren och journalisten Göran Rosenberg är en av många som är uppriktigt orolig för den nya mediala värld vi har trätt in i. [...] Det som framför allt oroar Rosenberg är Second life."

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.