Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hux flux har Sverige nominallöneflexibilitet! | Main | Rothstein bloggar om (!) Genuscertifiering »
söndag
mar012009

Vad hände med Göran Rosenberg?


20081222587
Originally uploaded by dirbergh
På 90-talet var Göran Rosenberg briljant. Medborgaren som försvann, eliternas ansvar, Moderna Tider...

För någon månad sedan veckan hittade jag en gratistidning på ett café i Malmö, och läser:

"Författaren och journalisten Göran Rosenberg är en av många som är uppriktigt orolig för den nya mediala värld vi har trätt in i. [...] Det som framför allt oroar Rosenberg är Second life."

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.