Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Stureakademin | Main | Hux flux har Sverige nominallöneflexibilitet! »
måndag
mar022009

Dagens debatt om konjunkturpolitik...

kan avnjutas i efterhand på bambuser, där Ohlininstitutet har en egen kanal.

Kort sammanfattning
:

Keynes är varken död eller återuppstånden, han är institutionaliserad i form av automatiska stabilisatorer.

Intressantast var kanske att LO:s Lena Westerlund höll sig kritisk till diskretionära finanspolitiska stabiliseringsåtgärder, för att istället slå vakt om akassan. Möjligen något för hr Obama att ta till sig.

Läs hela skriften här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Trots att Lena Westerlund från LO förordar automatiska stabilisatorer har hon fört fram ett antal diskretionära stabiliseringspolitiska förslag i sin rapport från LO i början av februari.

Det sade hon inget om på seminariet. Stabiliseringspolitikens teoretiska läge verkar förvirrat. Mer om detta på min blogg Skattepolitik och samhällsfilosofi.
/DNg

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.