Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Från EPCS | Main | Trollhättan och Saab beskrivs i New York Times »
tisdag
mar312009

Kruse om pensionssystemet

ak.jpg (61920 bytes)Agneta Kruse förklarar i Sydsvenskan varför pensionerna nu faller: Med det nya systemet delar arbetande och pensionärer på vinsterna av goda och, och på bördorna när det går neråt.

Ett nyckelstycke:
Fram till nu har bromsen inte utlösts trots att snittlönerna ökat mer än lönesumman och trots att en starkt stigande förväntad livslängd gjort delningstalet för lågt. Ett skäl är att värdeökningarna på AP-fonderna kompenserat för detta. Med den finansiella och ekonomiska krisen gäller inte detta längre. AP-fondernas minskade värde gör att tillgångarna blir lägre än skulderna och att pensionerna därför måste sänkas
Dessutom, naturligtvis, min käpphäst: Det nya systemet har hittills varit bättre för pensionärerna än vad det gamla skulle ha varit:
Det kan vara värt att notera att följsamhetsindexeringen hittills har gett högre pensioner än vad det gamla ATP-systemet skulle ha gjort.
(Tidigare inlägg om varför det är så)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.