Senaste poster
Populära
Google Scholar
« En professor tar till orda | Main | Mer metaverksamhet: Grant manager »
torsdag
apr092009

Tvenne bloggnyheter

1. Numera används Bloggy för att berätta var jag är, och Twitter för att, pja, twittra.

2. Dator- och internetrelaterade nörderier, har fått en egen plats, med pretentiös rubrik: e-kultur.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.