Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tvenne bloggnyheter | Main | Verksamhet och metaverksamhet vid Lunds universitet »
torsdag
apr092009

Mer metaverksamhet: Grant manager

Nyhetsbrevet från LuPod är en outsinlig källa till förströelse, som även lärt mig att det finns numera en ny typ av tjänst på universitetet, Grant manager. Dessa anställs för att koordinera sökandet av forskningspengar. Koordinera är nog ett nyckelord, själva sökandet får forskarna nog fortfarande göra själva.

Kruxet är att det är svårt att koordinera ansökningar. För att utbilda de som anställs för att koordinera sökandet av medel som krävs för att forska, anordnas det - naturligtvis - kurser. I det snyggt layoutade nyhetsbrevet läser jag om Jens, som jobbar som Grant manager:

To become an expert on EU applications, Jens has taken a couple of short courses on the subject, organized both by Vinnova and Lund university.

Vinnova, om någon undrar, är "en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet." Inte helt olikt Tillväxtverket, som  "arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet."

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Vet inte om man ska läsa in kritik mellan raderna på denna bloggpost? Hur som helst tycker jag inte det finns någon anledning att raljera över denna företeelse, då det är min erfarenhet att dessa individer kan betyda oerhört mycket för framgången i anslagssökandet (detta ej baserat på en experimentell studie, utan förankrat i personlig visdom).

Förvisso skulle det kunna vara ett fångarnas dilemma i konkurrensen mellan universiteten -- för den totala potten torde vara ganska fast (såvitt man inte konkurrerar om anslag som annars går till verksamheter av en helt annan typ) -- men i så fall är det ju knappast något som skall läggas det enskilda universitetet till last.

Men även om så är fallet skulle dessa individer kunna bidra till det allmännas bästa i den mån fallenhet för forskning och för anslagssökande inte är alldeles korrelerade.

9 apr | Unregistered CommenterMartin

Varför skulle jag raljera kring det faktum att EU-stöden är så komplexa att universiteten inrättar Grant-managers, samtidigt som det faktum att alla universitet lär inrätta motsvarande funktion lämnar chansen att få stöd ungefärligen oförändrad?

9 apr | Registered Commenterbergh

Ah! det är alltså EU som är boven i dramat. Det var inte alldeles tydligt.

Men från den utgångspunkten kan det ju ändå vara så att Jens behövs.

9 apr | Unregistered CommenterMartin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.