Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer metaverksamhet: Grant manager | Main | Om valutakurser och varför kronan är så lågt värderad »
onsdag
apr082009

Verksamhet och metaverksamhet vid Lunds universitet

Toppbild
Kännetecknande för verksamheten vid ett riktigt gammal anrikt universitet, är att den faktiska verksamheten - forskning och undervisning - trängs undan av metaverksamhet.

Definition: Metaverksamhet på ett universitet är verksamhet som inte ÄR forskning eller undervisning, men som handlar om forskning eller undervisning.

Metaverksamheten har ofta det förmenta syftet att underlätta eller förbättra kärnverksamheten. Jag är mycket fascinerad av metaverksamheten.

Den senaste (av mig upptäckta) metaverksamheten är LuPod, Lunds universitets postdoktorsprogram, som nyss skickade mig en pdf-fil i fyrfärg (1 Mb).

Det visar sig att 36 personer har antagits (oklart av vem) till ett "karriärutvecklingsprogram" som har möten en gång i månaden och diskuterar följande:

  • Forskning och karriärvägar, tjänster, arbetsrätt
  • Hur blir man en framgångsrik forskare?
  • Hur blir man en framgångsrik lärare?
  • Hur får vi ihop de olika rollerna?
  • Kompetenser, meriter och prioriteringar
  • Att kommunicera forskning: Tredje uppgiften
  • Kommunikation och ledarskap

Som ni märker, rör metaverksamheten ofta frågor som en lekman lätt skulle kunna få för sig att hela universitetet ägnar sig åt.

I själva verket finns alltså ett särskilt program för att diskutera exempelvis hur man blir en framgångsrik forskare. Detta består av "föreläsningar, panelsamtal, grupparbete, diskussioner och praktiska övningar." Bland annat ska man diskutera frågan

"Hur kan vi bli excellenta och konkurrera med till exempel Oxford?"

Det är en viktig fråga. Jag hoppas de sammanfattar vad de kommer fram till i nästa nyhetsbrev.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Man undrar ju i hur hög grad och på vilka sätt 'metaverksamheten' överlappar med det jag brukar kalla den 'nollte uppgiften', dvs administration och byråkrati syftande till att åstadkomma inadekvat lönsamhet såsom vinst för hyresvärden och uppfyllande av diverse fluffiga mål (som jag också skrivit om i kommentarer tidigare på denna blogg). De tre andra uppgifterna sköts ju av oss forskare och lärare, är det inte helt enkelt så att metaverksamheten är del av den nollte uppgiften?

Det verklighetsfrånvända markeras allra tydligast i ambitionen att konkurrera med Oxford: Hur skall man kunna komma i närheten av det när styrkeförhållandet för närvarande är sådant att studenter med kandidatexamen från Lund på förhand är chanslösa i konkurrensen om platser på masterprogram i Oxford? Det finns undantag, men de brukar inkludera en publicerad kandidatuppsats och tidigare utlandsstudier.

Visserligen är rektor professor, men annars är det väl den nollte uppgiftens företrädare som hittar på sådana dumheter (cf. strategiska planens devis om att LU skall bli "ett av Europas främsta universitet")?

9 apr | Unregistered CommenterHallonsten

Den nollte uppgiften. Briljant!

9 apr | Unregistered Commenterbergh

Drivs inte universiteten först och främst med avsikten att ge Akademiska Hus en behaglig tillvaro?

10 apr | Unregistered CommenterTom

En knivsudd hybris att jämföra sig med Oxford, men varför försöker inte svenska universitet åtminstone klättra lite i rankinglistorna? Fast det saboterar väl den där andra statistiken. Genomströmningen.

10 apr | Unregistered CommenterTom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.