Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Metaverksamhet och kärnverksamhet vid universitetet | Main | Lunchnöje? »
tisdag
maj122009

Den gröna kapitalistiska välfärdsstaten?

Lustigt sammanträffande: 1970 - det år då Sverige var 4e rikast i världen - var också det år då CO2 utsläppen per capita i Sverige var som högst. Kort därefter påbörjade Sverige en ekonomisk eftersläpning, en kraftig ökning av den ekonomiska friheten och en tydlig minskning av per capita-utsläppen.

För den som blandar ihop korrelation med orsakssamband finns det med andra ord enorma möjligheter att dra vilda slutsatser åt alla möjliga håll. Glöm inte bort kärnkraftens roll i det hela bara!
(Länk)



PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Vill minnas att Sverige pushade hårt för att just 1970 skulle användas som basår i Kyotoprotokollet, medan t ex Tyskland drev 1990 -- som av en händelse året då det fd DDR:s växthusgastunga industrier avvecklades.

12 maj | Unregistered CommenterJohan

"en kraftig ökning av den ekonomiska friheten"
Menar du inte "en kraftig ökning av den ekonomiska ofriheten"?

12 maj | Unregistered CommenterHansa

@Hansa Faktiskt inte! Sverige hade som lägst ekonomisk frihet 1975, därefter har det ökat så att vi nu ligger klart över genomsnittet!

Du har väl läst tabellerna längst bak i Den kapitalistiska välfärdsstaten? ;-)))

13 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.