Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Metaverksamhet och kärnverksamhet vid universitetet | Main | Lunchnöje? »
tisdag
maj122009

Den gröna kapitalistiska välfärdsstaten?

Lustigt sammanträffande: 1970 - det år då Sverige var 4e rikast i världen - var också det år då CO2 utsläppen per capita i Sverige var som högst. Kort därefter påbörjade Sverige en ekonomisk eftersläpning, en kraftig ökning av den ekonomiska friheten och en tydlig minskning av per capita-utsläppen.

För den som blandar ihop korrelation med orsakssamband finns det med andra ord enorma möjligheter att dra vilda slutsatser åt alla möjliga håll. Glöm inte bort kärnkraftens roll i det hela bara!
(Länk)PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Vill minnas att Sverige pushade hårt för att just 1970 skulle användas som basår i Kyotoprotokollet, medan t ex Tyskland drev 1990 -- som av en händelse året då det fd DDR:s växthusgastunga industrier avvecklades.

12 maj | Unregistered CommenterJohan

"en kraftig ökning av den ekonomiska friheten"
Menar du inte "en kraftig ökning av den ekonomiska ofriheten"?

12 maj | Unregistered CommenterHansa

@Hansa Faktiskt inte! Sverige hade som lägst ekonomisk frihet 1975, därefter har det ökat så att vi nu ligger klart över genomsnittet!

Du har väl läst tabellerna längst bak i Den kapitalistiska välfärdsstaten? ;-)))

13 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.