Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad lär man sig på a-makron egentligen? Om Finanspolitiska rådets kritik mot regeringen | Main | Den gröna kapitalistiska välfärdsstaten? »
tisdag
maj122009

Metaverksamhet och kärnverksamhet vid universitetet

Åter till det kära ämnet metaverksamhet vid universitetet. Fick nyss följande mail, som illustrerar med all önskvärd tydlighet vilken verksamhet som är viktig och vilken som snällt får flytta på sig:

Som en följd av att morgondagens []seminarium med [forskare] tidsmässigt sammanfaller med informationsmötet om den nya redovisningsmodellen har det skett vissa förändringar i vårens seminarieschema.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.