Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Äntligen bra bagels i Lund? | Main | Sveriges coolaste statsvetare hade nästan helt rätt. »
torsdag
maj282009

Har regeringens opinionsupphämtning kommit av sig?

Statsvetaren Henrik Oscarsson har en fin bild av opinionsläget i Sverige sedan valet 2006. Det ser ganska rafflande ut.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Hmmm... Alliansen dyker klart snabbare på slutet än vad den rödgröna sörjan ökar. Under samma period har Piratpartiet skjutit i höjden. Kan det vara så att Alliansen tappar fler väljare till Piratpartiet än oppositionen? För min del känns det väldigt naturligt att liberaler borde vara benägna att göra det hoppet.

28 maj | Unregistered CommenterDanni

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.