Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tips: WikiSummary för samhällsvetare | Main | Lite om biståndsdebatten »
onsdag
maj062009

Är det bra eller dåligt att vi blir fler?

Jag hade häromdagen en diskussion med ett gäng humanekologer. Jag tror - ännu mer efter denna debatt - att många skillnader mellan ekologer och ekonomer kokar ner till en värderingsfråga:
Är det bra eller dåligt att det blir allt fler människor på jorden?
Frågan är ingalunda trivial.

Konsekvensen av att vi blir fler är att det blir trängre och att vi utsätter naturen för allt större påfrestningar. När vi blir fler påverkar vi ekosystemen rejält, bygger städer, asfalterar och smutsar ner.

För att kunna fortsätta att bli fler, måste vi lära oss att leva resurssnålare, spara ömtålig natur, minska utsläppen och i största allmänhet vara rädda om planeten.

Tycker man att vi är för många människor på jorden, och vill göra något åt det, måste man på något sätt bestämma vilka som inte ska få skaffa barn. Även om det bara sker genom en social norm, tycker jag det verkar vara det sämre alternativet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Innan man diskuterar värderingsfrågan så kanske man kan konstatera att tillväxt och minskat barnafödande går hand i hand. Om man då ser till så att fler fattiga länder lyckas öka sin ekonomiska tillväxt (så att man då når ett globalt populationsmaximum) så slipper man förhoppningsvis ta ställning till den värderingsfrågan ovan.

Frågan hur man uppnår stabil ekonomisk tillväxt i fattiga länder (typ Afrika söder om Sahara) verkar f ö vara svår nog.

6 maj | Unregistered CommenterMarcus

hmmm... det var en bra idé till kompromiss. Och när fattiga länder blir rikare födes det färre barn där, och så småning om kommer jordens befolkning att stabiliseras.

Dock är vi då betydligt fler än idag, och redan idag är vi "för många" enligt vissa av humanekologernas kriterier.

8 maj | Unregistered Commenterbergh

"Är det bra eller dåligt att det blir allt fler människor på jorden?"

<sarkasm> Jag som trodde att värderingsfrågor inte påverkade vetenskapen. </sarkasm>

För övrigt Bergh såg jag din lilla skrift i Lundagård. Jag tyckte du svarade på fel fråga. Förvisso är kommunismen dålig som politiskt system men det är inte samma sak som att marxismen är värdelös som vetenskaplig teori. Det hade varit bättre om du koncentrerade ditt svar på att den nuvarande krisen är en typ av kris (finanskris) som inte kan förstås med marxismens realekonomiskt inriktade teorier.

Säger du det? Jag håller gärna med dig: Marxismens realekonomiskt inriktade teorier är inte superanvändbara för att förstå den nuvarande krisen.

a

8 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.