Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Size matters - McCloskeys och Ziliaks argument | Main | Mer om tennisens icke-linjäritet och det verkligt imponerande med Söderlings tennis. »
tisdag
jun022009

Bryan Caplan om inkomstkorrelationer mellan föräldrar och barn

För en tid sedan tipsade Niclas mig om följande lilla post av Bryan Caplan. Den sammanfattar koncentrerat flera decenniers forskning kring inkomstkorrelationer mellan generationer: Hur starkt är sambandet mellan föräldrars och barns inkomster? Så här har forskningen skridit framåt enligt Caplan:

På 70-talet pekade studier på en låg korrelation. På 80-talet visade det sig att tidigare studier fick låg korrelation för att de inte summerade inkomster under längre tid. När så sker, är korrelationen betydligt högre. På 90-talet och senare har studier bekräftat den höga korrelationen och dessutom visat att orsaken tycks vara arv mer än miljö.

Caplan gör sedan en normativ fundering kring den tidigaste och den senaste forskningen:
Stage 1 was defensive: "Sure, life's not fair.  The children of therich do better.  But the unfairness is pretty small, and almostvanishes after two generations."  Stage 3, in contrast, is offensive: "Life is fair.  The children of the rich do better because talent breeds talent, and under capitalism, the cream rises to the top."
Jag är inte säker på att de flesta skulle hålla med Caplan om det rättvisa i att medfödd talang gör att barn till rika har större sannolikhet att själva bli rika på grund av medfödd talang. Men konstaterandet är intressant nog.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (18)

Inte säker på ett jag hänger med helt, men hur vet man att faktorn är talang och inte exempelvis maktstrukturer där den som har rika föräldrar har ett helt annat kontaktnät?

3 jun | Unregistered CommenterL

Håller med föregående kommentar samt vill tillägga att jag tror det handlar mycket om att man identifierar sig med sina föräldrar och lär av dem, dvs ser hur de gör och gör likadant och når således ungefär lika långt. Tror ganska få besitter förmågan att drömma stort och sedan ta de rätta stegen för att också nå de drömmarna.

3 jun | Unregistered CommenterFredrik

Det var något år sedan, så rätta mig om jag har fel, men argumenterar Nozick inte för att moralen inte kan användas för att bedöma medfödda talanger? Han illustrerar väl med att man t.ex. inte få störa någon som är genetiskt smartare för att förhindra deras utövande av talangen osv. Värt att notera i den efterföljande omfördelningsdiskussionen

Fredrik och L: Läs Steven Pinkers bok "Ett oskrivet blad - och andra myter om människan" (eller kolla här: http://www.youtube.com/watch?v=CuQHSKLXu2c) där han visar att föräldrars har extremt låg påverkan på hur barnen blir

Jag tror man kontrollerar för miljön genom flera metoder. Ett är att jämföra adoptivbarn med vanliga barn. För adoptivbarn är korrelationen mellan föräldrars inkomst och barnens inkomst mycket lägre än för biologiska barn enligt vissa studier. Var det föräldrarnas kontaktnät som avgjorde kunde man vänta sig att det skulle vara lika viktigt för adoptivbarnen som för de biologiska barnen.

Dessutom jämför man enäggstvillingar med tvåäggstvillingar. Enäggstvillingar är betydligt mer lika varandra i sina utfall än tvåäggstvillingar. Det beror då på att enäggstvillingar delar gener och inte bara miljö. Eller åtminstone är det så man tolkar det.

Johan har helt rätt, läser man Caplans inlägg framgår att senare studier använt just tvillingar och adoptioner för att om möjligt skilja på effekter av arv och miljö.

3 jun | Unregistered Commenterbergh

Sen kan man ju ifrågasätta "Life is fair." Det är ju inte självklart att människor tycker det är fair att den som haft tur sk ha det bra.

Har just sett Pinkerföreläsningen och (givet att han har rätt, vilket jag tror han har) tycks mig hans youtuberesenemang förenligt med påståendena att föräldrar, socialt, a) påverkar sina barns karriärsväl genom att "dra" sina barn i olika riktningar (läkarföräldrar får läkarbarn, juristföräldrar får juristbarn, vilket verkar svårt att hänföra till genetik), vilket i sin tur påverkar deras framtida inkomster samt, mer problematiskt, b) att barnen får tillgång till framgångsrika föräldrars nätverk, vilket ökar barnens möjligheter att "få in en fot" och i slutändand få ett prestigefyllt jobb, speciellt på de ställen där godtycket är stort (såsom vem som får antällning på DN:s kultursidor).

Jag är själv inte alls svag för samhällsvetare och humanister som försöker avfärda biologiska teser på basis av svajiga normativa antaganden, så jag tänker inte uttala mig om genetikens påverkan (som, dock, säkert är underskattad). Dock verkar det klart att föräldrar påverkar sina barns livsval. Klipska ungdomar från arbetarhem pluggar vidare i mindre utsträckning än klipska ungdomar från hem där det finns en massa studietradition. Det kan t.ex. bero på att det, i fler arbetarhem, finns en idé om att man inte ska låna för att plugga, medan det i många akademiska hem är givet att ungen ska gå på universitetet, även om hen har underpresterat i gymnasiet.

Sedan låter det lite märkligt att jämföra med gruppen "adoptivbarn". Denna grupp har ju visats ha en relativt stor överrepresenation gällande sociala problem pga tidiga trauman. Så att det inte går lika bra för denna grupp som för sina "svenska" syskon är kanske ingen sensation. Föräldrarnas kontaktnät är förmodligen varken tillräckligt eller nödvändigt för att man ska bli framgångsrik, men, allt annat lika, förbaskat bra att ha i bakfickan.

5 jun | Unregistered CommenterDan Munter

Det här är ju väldigt intressant. MEN: normativt spelar det ju egentligen väl ingen roll huruvida skillnaderna i inkomst är ärftligt relaterade eller miljörelaterade. Egalitär normativ teori betonar ju just att exempelvis medfödd begåvning är moraliskt irrelevant. Det är endast faktorer som vi kan anses påverka som är moraliskt relevanta. men vetenskapligt är det givetvis av intresse att kunna fastslå varför inkostskillnader finns och hur de relaterar till olika kausala förhållanden. Jag är dock tveksam, i synnerhet mot bakgrund av den omfångsrika litteraturen kring arv och miljö, till möjligheten att nå någon tentativ säker kunskap om dessa förhållanden och som god egalitär liberal får man väl nöja sig med det normativa...

"Sedan låter det lite märkligt att jämföra med gruppen "adoptivbarn". Denna grupp har ju visats ha en relativt stor överrepresenation gällande sociala problem pga tidiga trauman."

Poängen är ju inte att adoptivbarn får sämre resultat. Poängen är, för att förenkla, att adoptivbarnens resultat beror inte på föräldrarnas inkomst. Om det vore föräldrarnas kontaktnät som avgjorde skulle man ändå vänta sig att adoptivbarnen till rika föräldrar klarade sig bättre än adoptivbarnen till fattiga föräldrar även om de kanske inte skulle klara sig sämre än biologiska barn till rika föräldrar.

"kanske skullle klara sig sämre än biologiska barn till rika föräldrar" ska det vara. En negation för mycket.

Jag gillar "hen". Mycket praktiskt ord.
Tack, Dan!

5 jun | Unregistered CommenterC

Johan har rätt angående hur man bedömer adoptivbarnen (och samma sak med enäggstvillingar som vuxit upp i olika familjer)

Det intressanta är ju att alla som är egalitära måste ändra sin retorik och börja tala om att vi skall ha omfördelning helt enkelt eftersom vissa människor, oavsett hur hårt de jobbar/studerar etc, ändå inte kommer att bli rika eftersom de saknar gener för "intelligens"

Alla som motsätter sig omfördelning gör nog klokt i att, likt Gustav Cassel, förklara att hög tillväxt ger rejält mycket mera välstånd än omfördelning.

"Jag gillar "hen". Mycket praktiskt ord. "

Men hur ser objekts- och genitivformerna ut?

"hen" och "hens"?
Inte helt nöjd med objektsformen, men den får duga, så länge.

5 jun | Unregistered Commenterc

Adoptivbarn är problematiskt dels av ovan nämnda skäl. Men det vore intressant och veta om man då även tittat på adoptivbarnens biologiska föräldrar? Plus att man rensat från exempelvis den inverkan det kan ha att komma ensam från ett asiatiskt, sydamerikanskt eller afrikanskt land rätt in i ett västlands (ofta vita) överklass.

8 jun | Unregistered CommenterL
"Plus att man rensat från exempelvis den inverkan det kan ha att komma ensam från ett asiatiskt, sydamerikanskt eller afrikanskt land rätt in i ett västlands (ofta vita) överklass."

Varför skulle man behöva rensa för det? Det är ju inte så att alla adoptivbarn växer upp till misslyckade individer som hamnar i arbetslöshet, missbruk och kriminalitet. Det finns gott om variation i deras utfall också, den korrelerar bara inte särskilt mycket med deras adoptivföräldrars inkomst.

En speciellt intressant studie,http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2004/11/nature_nurture_.html
byggde på koreanska adoptivbarn som slumpats till sina värdfamiljer. Fortfarande inget samband mellan föräldrarnas inkomst och barnens inkomst för de adopterade men starka samband för de biologiska barnen i samma familj.

Jag har inte sett någon invändning som egentligen bemöter huvudpoängen: Om det var föräldrarnas kontaktnät som avgjorde så borde skillnaden mellan olika adoptivbarn vara i samma storleksordning som mellan biologiska barn även om den genomsnittliga nivån på inkomster kanske skulle ligga lägre.

Vill man rädda hypotesen får man säga att adoptivbarn inte har någon nytta alls av föräldrarnas kontaktnät på grund av sina upplevelser eller rasism eller whatever. Det är ett ganska extremt postulat dock, att anta sådana skillnader mellan adoptivbarn och biologiska barn.

Lämpligen bör man försöka studera adoptivbarn som adopterats inom landet för att få ett annat perspektiv på frågan.
Spännande!
10 jun | Unregistered CommenterL

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.