Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Inför Visby: Ett självcentrerat program | Main | Livegranskning av partiledardebatten i riksdagen... »
fredag
jun262009

Flygplatsböcker


Flygplatsböcker
Originally uploaded by dirbergh
Från flygplatsen i Boston.

Nudge, God is not great, in defense of food, how randomness rules our lives (undertitel) med flera...

Tänkbar gemensam nämnare: Vetenskaplighet. Kanske.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.