Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ständigt denna humla... | Main | Nu presenteras den raffiga rapporten om värnskatten! »
lördag
jul042009

En fundering om rapportjournalism och värnskatten

En liten fundering kring ekonomi-journalistiken med anledning av den nysläppta rapporten om värnskatten:

Rapporten är 20 sidor och populärt skriven. Den inledes dessutom med en punktsammanfattning av slutsatserna.

Före presentationen skickades också ett lättillgängligt pressmeddelande ut med utvalda formuleringar och pratminus.

Men journalisten som ringer mig efter seminariet har inte läst något alls. Jag ombeds dra resultaten muntligt på mobiltelefon. Dessa formuleringar hamnar via TT lite här och var. Borde inte en ekonomijournalist ha tid att faktiskt läsa åtminstone rapportens sammanfattning?

Citaten är korrekt återgivna, men intrycket av rapporten blir ändå inte helt rättvisande. Terminsavgifter är exempelvis inget som föreslås, utan ett i en rad tänkbara men mer eller mindre realistiska alternativ till fördelningspolitiskt neutralt avskaffande av värnskatten.

Dessa randanmärkningar till trots: Gott genomslag för rapporten som nu kan laddas ner här.

Nyhetsartiklar iDNBLTDI

Ledarkommentar i Kvällsposten

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

En icke namngiven chefsekonom i min närhet anser att det under de senaste tio åren pågått en förflackning av ekonomijournalister. Nu för tiden är den endast undantagsvis de kan något om ekonomi. Som sämst är det enligt samma källa på sommaren där glada sommarpraktikanter vill skriva något poppigt om reporäntan utan att riktigt veta vad det är för något.

Bättre var det förr, notera exempelvis att tidigare Riksbankschefen Bengt Dennis hade en lång karriär som journalist.
8 jul | Unregistered CommenterLL

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.