Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Måsta man skicka in vetenskapliga artiklar i MS-DOS format bara för att det faktiskt står så? | Main | Till piratpartiets försvar »
torsdag
aug202009

MPS-2009

Här finns en del intressanta papper från konferensen "The market economy in the welfare state" som avslutades igår. Här finns min egen presentation.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.