Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mera lokaldemokrati: Vad ska fp-tycka om höghus? | Main | MPS-2009 »
torsdag
aug202009

Måsta man skicka in vetenskapliga artiklar i MS-DOS format bara för att det faktiskt står så?

Härligt: Alex Tabarok på MR bekräftar att rådande norm när man submittar artiklar till vetenskapliga tidskrifter faktiskt är att strunta i formateringen tills artikeln är accepterad:
In their instructions to authors just about all of the economics journals require that papers be submitted with a certain format for the references, bibliography, figures and so forth.  Except no one I know actually does this until after a journal has accepted the paper; thus no wasted effort.
Man behöver inte skicka in sin artikel på 5.25 tums diskett heller, även om flera tidskrifter har detta i sina instruktioner. Alex menar dock att normflexibiliteten är unik för ekonomi, och att andra områden avvisar bra artiklar för att referenslistan är felformaterad.

Verkligen? Att vid en revise&resubmit skicka med en styleguide är en sak, men har någon verkligen refuserat ett annars ok papper för att radavståndet och notsystemet inte var det föreskrivna?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Tja, du kan få tillbaka den med uppmaningen att den inte är i korrekt format innan den skickas vidare till referees. Iallafall i fysik. Om du verkligen trilskas kan du säkert få den refuserad.
20 aug | Unregistered CommenterAndreas
Det låter lite irrationellt. Dock: TeX:ar man inte alltid allt redan från början? Och, korresponderande, borde inte de flesta nuförtiden LaTeX-satta dokument?

//Nyfiken matematikstudent
23 aug | Unregistered CommenterAnders M.L.
I used to work for an economics newsaper and I had to observe all those instrustions. You can't even imagine how long it took me to follow all those rules...It was justt a waste of time!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.