Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om glödlampor och värme: Upplysning önskas | Main | Vilka är de mest citerade AER-artiklarna? »
lördag
aug222009

Hur länge behöver du arbeta för att kunna köpa en Big Mac och en Ipod?

Senaste UBS-rapporten Prices and Earnings om hur länge du måste arbeta för att kunna köpa en Big Mac:

Chicago: 12 minuter
Stockholm: 20 minuter
Nairobi: 158 minuter

Alla nuffror syns i bilderna.

Vet någon svaret på följande metodfråga: UBS använder en genomsnittlig nettolön i 14 yrken. Men vilken skattesats används? Vid progressiva skatter är svaret inte uppenbart. Är det den första eller 200e Big Mac man ska köpa?

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Rocket Languages
    [...]Hur länge behöver du arbeta för att kunna köpa en Big Mac och en Ipod? - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser[...]
  • Response
    Response: Nano iPod
    [...]Hur länge behöver du arbeta för att kunna köpa en Big Mac och en Ipod? - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser[...]

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.