Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Flygplatsbokmotsägelser | Main | Youtube i turkiet? Inte enligt beslut 2008/402 »
torsdag
sep102009

Funderingar från Izmir

Om du inte är världens bästa forskare (än), men ändå vill presentera något på en konferens, låt vara av det sunkigare slaget, vad ska du göra?

A. Gör en enkät om vad som helst, tillämpa ekonometri krångligare än du själv förstår, ägna huvuddelen av din presentation åt att diskutera ditt värde på cronbachs alfa. Låtsas oförstående när någon lite fint påpekar helt uppenbara selektionsproblem.

B. Gör en litteraturöversikt av något intressant forskningsområde som sjuder av aktivitet. Presentera pedagogiskt vad existerande forskning är enig om och de kunskapsluckor som behöver fyllas. Fråga åhörarna vilka kunskapsluckor de helst ser fyllas, och få lite idéer och input.

Forskare som väljer strategi B kommer att få en hel del ut av konferensen och sitt arbete inför den. Åhörarna kommer att ha trevligt och lära sig saker.

Strategi A är plågsam för alla inblandade. Likväl är den tusen gånger vanligare än strategi B.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Och vilket alternativ valde du?
11 sep | Unregistered CommenterLL
Jag kör oftast en gyllene medelväg...
11 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.