Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om människans ursprung och skakiga stater | Main | Funderingar från Izmir »
fredag
sep112009

Flygplatsbokmotsägelser

En av de egenskaper som kännetecknar flygplatsböcker är den föga Popperianska metoden för att styrka sin tes: Författaren räknar upp exempel efter exempel på att  tesen stämmer. Läsaren är övertygad redan efter två bra exempel, och hittar författaren ett tredje exempel är saken biff (och tesen naturlag).

Men: Eftersom verkligheten sällan är helt svart eller vit, händer det att olika flygplatsböcker lanserar till synes motsatta teser, var för sig tämligen övertygande.

Exempel 1:

I Freakonomics är tesen att det finns en "hidden side of everything", att intuitionen ofta leder fel, men att logiskt, ekonomiskt tänkande leder rätt.

Dess motsatspar är Blink, med tesen att intuitionen, ("the kind of thinking that happens in a blink of an eye, [...] those two seconds") är rationell och ofta leder rätt.

Böckernas teser är naturligtvis inte oförenliga: Ibland leder intutionen rätt och ibland leder den fel. (En bok med detta som tes, skulle dock inte sälja särskilt bra)
.
Exempel två:
 bookjacket
Caplans "The myth of the rational voter" driver tesen att folk i allmänhet är irrationella, har fel och att experter ofta vet bättre. Surowieckis tes i The wisdom of crowds är att folk tillsammans vet bättre än enskilda experter. Båda är mycket bra.

(En annan bra sak med flygplatsböcker är att man inte behöver läsa dem: Baksidestexten, recensioner eller undertiteln ger ofta en bra bild av bokens huvudtes - och de olika kapitlena är som sagt ofta bara olika exempel på att tesen håller. Av böckerna ovan har jag exempelvis ägnat Blink ungefär två sekunder.)

Exempel 3:

Hmm... Jag behöver ett tredje exempel för att den här tesen ska flyga... Någon?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Kostrådgivning och genusteori känns spontant som två ämnesområden där det bör vara enkelt att hitta motsatspar.
Fast nu håller jag inte med, i alla fall inte angående Caplans bok. Han tar ju tydligt upp teorin om "Wisdom of the crowds" och menar att den stämmer i de fallen då det inte finns en kraftig bias. Och det finns det ju som bekant i vissa ämnen, framförallt nationalekonomi och miljövetenskap. Men det innebär ju inte att folk i gemen kan ha rätt i många andra ämnen. Skall inte Caplans bok snarare ses som ett inlägg som visar att Surowiecki har fel i vissa, men inte alla fall?
Ett tänkbart motsatspar är väl Norbergs "till världskapitalismens försvar" och Naomi Kleins "Chockdoktrinen". Eller "The Black Swan" och vilken floskulös bok som helst om hur man ska förvalta sina pengar smart.

Men jag inser att det som skulle varit fyndigt att posta här är något som i Poppersk anda motsäger din tes. Fast vad är tesen egentligen? Att det finns sådana motsatspar? Ja, jo. Jag tycker att ett påstående måste vara lite mer generaliserande för att kvala in som en flygplatsbokstes. Själv vågar jag hävda att de flesta flygplatsböcker INTE utgör motsatspar! Det ska jag skriva en flygplatsbok om.
@anders: Yes, självklart. De flesta flygplatsboksmotsatspar är kompatibla med varandra när man läser vad de faktiskt säger. Motsatsen syns bara när man sammanfattar huvudtesen i en mening.

@andreas: Hm... dina exempel är bra och valida. Men du tar till ett knep: Jämför två riktigt bra böcker med riktiga skitböcker. och det fick man ju, men det blir roligare om båda böckerna i paret är riktigt bra (så par där ena boken är skriven av Chomsky kan vi också skippa :-)

@alltid varför Du är nog på rätt spår. tänker...
12 sep | Unregistered Commenterbergh
Boken finns utgiven på svenska under titeln "Massans vishet".
12 sep | Unregistered CommenterPer
Vad sägs om nåt skönliterärt exempel, typ: Dennis Lehane vs. Joyce Carol Oates?
Angående exempel 1:

Intuitionen är ju, som jag ser det, i många fall mest ett system av regler, grundat på erfarenhet. Vi väljer änmdå att koppla ordet till att man har en "känsla" för något. Anta t ex att vi uppfinner ett nytt substantiv, som råkar sluta på -e, i svenska språket. Då vet jag "intuitivt" att det får pluralform på -ar eftersom en stubbe blir flera stubbAR och en kotte blir flera kottAR. Därför kan man ju hävda att även intuition är något rationellt.

Blir jag ombedd att lösa ett relativt okomplicerat nationalekonomiskt problem INTUITIVT kommer mitt svar troligen att vara hämtat från ett konglomerat av kunskaper om marginalnytta, NASH-jämvikt, pareto etc, där jag väljer ut det jag tror vara applicerbart. I och för sig skadar ju inte en viss KÄNSLA för matematik också.
15 sep | Unregistered CommenterBaron

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.