Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips september | Main | Om jämlikhet och universitetsavgifter maa DN och TCO-utredarna »
torsdag
sep172009

Politiskt korrekt

Vi kan aldrig vaccinera oss mot korruption eller annan brottslighet. Precis som Sidas generaldirektör säger (DN 2008-09-26) måste bistånd handla om kalkylerade risker. Utan det kan vi aldrig nå fram till de allra fattigaste. Och utan bistånd kan vi inte bygga de goda institutioner, välfungerande samhällen och starka samarbeten som kan sätta stopp för korruption.

Jens OrbackNewsmill

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Svårt att veta om du menar korrekt i politisk mening eller att Orback pratar snömos. Hur ska Orback eller andra i förväg kunna garantera att insatserna - de kalkylerade riskerna - gör mer nytta än skada? Det finns gott om belägg för att bistånd försämrar mottagarländernas institutioner i vid mening och bidrar till korruption. Samhällsbyggande utifrån som Orack syftar till har aldrig fungerat - med några få undantag i exceptionella situationer, som Japan och Tyskland efter WWII.
"Samhällsbyggande utifrån som Orack syftar till har aldrig fungerat - med några få undantag i exceptionella situationer, som Japan och Tyskland efter WWII. "

Hmm, vid invasionen av Irak lyfte ju högern fram just dessa länder som exempel på att det var lätt att bygga demokrati utifrån. Men de var alltså 'exceptionella situationer' som egentligen inte kunde vara goda exempel för Irak...vilket väl facit visat också.
24 sep | Unregistered CommenterPelle
De neokonservativa var ungefär som biståndsindustrin. Välvilliga men naiva, med en världsbild som skapats genom ideologi och grupptänkande, utan förankring i verkligheten.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.