Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Toppjournalistik från den bästa tidningen | Main | Politiskt korrekt »
fredag
sep182009

Lästips september

Bland stjärnmärkta inlägg i google-readern på sistone märks:

PSW om Godmorgon världeni P1. Ibland biter bara ironi.
Daniel Waldenström om en intressant studie av hur det gick för utvandrarna från Norden till USA (Det gick bra).
Jesper Roine om hur folk gifter sig för pengar (dock ej partnerns, utan änkepensionen)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.