Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om arbetsmarknaden på DN-debatt | Main | Lästips september »
måndag
sep212009

Toppjournalistik från den bästa tidningen

DN intervjuar sin egen journalist. Och vem kan rimligen vara bättre än DNs Johan Schück på att besvara frågan "Är det dumt att sänka skatterna i det här läget?"

På sju rappa rader får han ur sig en imponerande mängd åsikter inklusive en släng mot socialdemokraterna. Schück vet också bättre än regereingen hur skattesänkningar ska tajmas, och att de inte är särskilt effektiva för att bekämpa krisen.
Läs själv. DN har svaren.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.