Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Albouy vs Acemoglu, Johnson and Robinson | Main | Toppjournalistik från den bästa tidningen »
tisdag
sep222009

Om arbetsmarknaden på DN-debatt

Läsvärt om arbetsmarknaden av mina Ratio-kolleger på DN-debatt idag. Till och med faktarutan om Ratio är korrekt!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.