Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Binmore om social kapital | Main | Radetzki och Lundgren kritiserar FNs klimatpanel i Ekonomisk Debatt »
torsdag
sep032009

Eklund svarar Lundgren & Radetzki

Som Dennis uppmärksammade mig på, har Klas Eklund redan kommenterat Lundgren-Radetzki-artikeln på sin blogg. han vill inte föregripa artikeln i nästa nummer av Ekonomisk Debatt, men av hans svar framgår att han anser att L&R har fel på två av punkterna:

  • i vilken grad människans koldioxidutsläpp orsakar uppvärmningen
  • i vilken grad uppvärmningen leder till klimatförändringar.

Men vad jag kan se, bemöts inte den tredje punkten: huruvida bästa handlingsstrategin nu är att lägga ned stora resurser på att hejda klimatförändringarna, snarare än att lägga krutet på att anpassa sig till ett föränderligt klimat. Förhoppningsvis tar de upp den frågan i sin replik när den kommer.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hej Bergh!

Jag skulle vilja rekommendera dig en bok:

The Predator state av James K. Galbraith (son till den legendariske ekonomen John K. Galbraith)

Provocerande och välskriven bok om USA:s moderna ekonomiska historia. Länge sedan jag läste en lika underhållande bok om ekonomi. Riktigt lärorik, provocerande, välskriven, påläst, allt levererat med en sorts skön ironisk underton.

Skitskoj bok helt enkelt (du har säkert redan läst den).

/August Torngren Wartin
Tycker som blivande nationalekonom att det börjar kännas aningen pinsamt med ekonomers inlagor i denna debatt. Att som etablerad nationalekonom angripa den vetenskapliga underbyggnaden i klimatforskningen kan väl knappast tas emot som ett seriöst inlägg i debatten av forskare inom detta ämne. Nationalekonomin har säkerligen en hel del relevanta vinklar på problematiken, som den tredje punkten som nämns ovan och andra kostnadsaspekter. Men att med en ekonomisk utbildning anse sig ha tillräckligt på fötterna för att ifrågasätta de vetenskapliga grunderna i frågan känns inte helt riktigt. Vad man säkerligen har kompetens att göra är däremot att bemöta och kritisera de policy-val man nu ser ut att göra i många västländer, där har nationalekonomin mycket mer på fötterna och klimatforskarna antagligen mindre.

Detta kan ju liknas vid de många påhoppen, från mindre initierade, på nationalekonomin under senare år. Den intressanta kritiken har alltid kommit inifrån nationalekonomin (eller från nära besläktade ämnen) som har haft insikt i de mer subtila koncepten som det bjuds på inom ämnet.

Detta känns mest som ett försök av sensationslystna individer (nationalekonomins Anna Odell?) att provocera och skapa debatt om dem som personer. Det mesta jag stött på av Radetzki har haft denna aura av oseriositet och sensationslystenhet, vilket gjort att jag har svårt att ta något av hans utspel som seriösa ("sänk lönerna i Sverige till 5000:-", "överge svenskan till förmån för engelskan", "länders RELATIVA utsläppsnivå sjunker med stigande BNP och därför är inte tillväxt ett möjligt hot mot miljön" osv.).

Det stora problemet med denna typ av inlägg i debatten (och ett vidare problem med att diskussioner i det moderna samhället förs på ett så enormt horisontellt plan?) är att det skapar förvirring och gör det omöjligt för oinitierade att bilda sig en uppfattning om relevansen och sanningsunderbyggnaden i olika påståenden.
9 sep | Unregistered CommenterTB
Även Olle Häggström har nu, likt herrarna ovans newsmillartikel, skrivit en en teaser till artikeln i Ekonomisk debatt: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/09/radetzkis-och-lundgrens-granskning-av.html

Och med anledning av Radetzkis och Lundgrens artikel så tänkte jag ogenerat puffa för min egen artikel i Liberal debatt: http://www.liberaldebatt.se/nr/2009.3/s10.html
17 sep | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.