Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Eklund svarar Lundgren & Radetzki | Main | Taktikröstande på alliansen? Några reaktioner. »
torsdag
sep032009

Radetzki och Lundgren kritiserar FNs klimatpanel i Ekonomisk Debatt

I går kom följande pressmeddelande från Ekonomisk Debatt:

Ekonomisk Debatt publicerar idag en artikel av nationalekonomerna Marian Radetzki och Nils Lundgren. De underkänner den kritiklösa syn på FN:s klimatpanels slutsatser som har blivit konventionell visdom i stora delar av västvärlden.

Med utgångspunkt i aktuell naturvetenskaplig forskning hävdar de bl. a. följande:

  • Det är inte uppenbart att den globala uppvärmningen i övervägande grad beror på människans utsläpp av koldioxid.
  • Det är inte uppenbart att den globala uppvärmningen kommer att fortsätta och leda till omfattande klimatförändringar.
  • Det är inte uppenbart att det klokaste sättet att möta klimatförändringarna är att försöka hejda dem. Mänskligheten lever och överlever idag i klimat som är enormt olika.

– De naturvetenskapliga forskningsresultaten ger helt enkelt inte tillräckligt underlag för att idag börja genomföra de enorma omläggningar av världens ekonomi och människans levnadsvillkor som nu planeras, säger Nils Lundgren.

– Riskerna är stora att en sådan våldsam omställning kommer att leda till ökad svält, fattigdom och politisk instabilitet, varnar Marian Radetzki.

– Gigantiska beslut om världens framtid skall inte tas av experter utan av medborgarna efter en bred debatt som måste börja nu, tillägger Nils Lundgren.

Festligt att ED väljer att pusha just för denna artikel, och att Nils Lundgren inte vill ha expertvälde. Artikeln finns ej online. På tidskriftens baksida flaggas redan för en replik i nästa nummer - av Klas Eklund, Olle Häggström och Markku Rummukainen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Klas Eklund kommenterar på sin blogg http://www.klaseklund.se/?p=222
3 sep | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.