Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om demokrati och naturresurser i utvecklingsländer (dagens Collier-citat) | Main | lite universitetsgnäll... »
lördag
jan302010

Ännu en trevlig s-blogg med kloka frågor om DKV

Upptäckte nyss bloggen "produktionen av socialdemokrati", där jag är länkad under rubriken "Socialdemokratiska bloggare och bloggare som borde vara socialdemokrater". Intressant.

Dessutom finns en ganska lång kommentar till Den kapitalistiska välfärdsstaten, med flera intressanta frågor och funderingar:

Vi devalverar visserligen inte längre, men motsägs inte påståendena om större stabilitet efter 1990 delvis av den reformtäthet som Bergh själv utförligt beskriver?

Detta är en mycket bra poäng: Å ena sidan är vissa institutioner bra för att de skapar stabilitet, å andra sidan skapas onekligen viss instabilitet när institutioner reformeras... Jag ska skriva ett svar i deras kommentarsfält när jag funderat en smula på deras kommentarer!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

The cellphone ringtones would make your mobile phone very original, hence I will advice to buy the creating ringtones in the <a href="http://www.milliontones.com">mp3 ringtones</a> site.
31 jan | Unregistered CommenterKristin27Ph
Ditt sista stycke låter likt frågeställningen i en uppsats jag känner till... :-)

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1420876
31 jan | Unregistered CommenterNiclas
Exakt Niclas! Jag måste kolla vad det egentligen var vi hittade i denna studie ;-)

Kristin, du är väldigt off-topic...
31 jan | Unregistered Commenterbergh
Inte alls, jag försöker bara i keynesiansk anda dra en lans för att du ska stimulera ekonomin.
Först skriver en bot ett spaminlägg, sen svarar Bergh boten.. sen svarar boten Bergh?!
Regressionsanalyser gör mig mindre förvirrad.
2 feb | Unregistered CommenterWilliam
ja, jäklar, tekniken utvecklas. Jag förstår att spamfiltret gick bet på den här, som till och med snappat upp den nationalekonomiska jargongen i kommentarsfältet :-)
2 feb | Unregistered Commenterbergh
Tackar för omnämnandet, och ser fram emot kommentarer!

Vad beträffar rubriken på blogrollen, så syftar det senare uttrycket väl snarast på "människor som verkar sympatiska och säger intressanta saker, även om vi inte delar partitillhörighet". :)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.