Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om sysselsättningsstatistik | Main | Ännu en trevlig s-blogg med kloka frågor om DKV »
måndag
feb012010

Om demokrati och naturresurser i utvecklingsländer (dagens Collier-citat)

Jag börjar ana vad hr Bjørnskov syftade på, i kommentaren om att Paul Collier drar slutsatser som inte riktigt har täckning i data.

Samtidigt gillar jag hans sätt att i populärvetenskaplig form spinna en liten historia (ofta övertygande) kring varje koefficient och interaktionseffekt i sina papper.

I kapitel 3 i The bottom billion diskuterar han the resource curse (fenomenet att fattiga länder med värdefulla naturtillgångar snarare drabbas än gynnas av resurserna).

Problemen med naturresurser har visat sig vara särskilt stora i demokratier. Faktum är att oförmågan att hantera värdefulla naturresurser enligt Collier kan förklara varför demokratier i allmänhet inte växer snabbare än icke-demokratier:

In the absence of natural resource surpluses a fully democratic polity outperforms a despotic autocracy by around two percent per year. By the time natural resource rents are around eight percent of national income, the growth advantage of democracy has been eliminated. Beyond this, the net effect of democracy is adverse.

Collier menar sig också ha undersökt vad i demokratin som skapar problem. Hans svar: brist på "checks and balances", alltså maktdelning, minoritetsskydd och granskningsinstitutioner som fri press.

Demokratiska val utan en tydlig avgränsning för vad majoriteten får göra och hur det får ske, leder helt enkelt till att folk köper röster för att vinna val och komma över naturresurserna, som sedan extraheras för att finansiera röstköpen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.