Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« På vad sätt blev svensk arbetsmarknad mer flexibel 2008? | Main | Om demokrati och naturresurser i utvecklingsländer (dagens Collier-citat) »
tisdag
feb022010

Om sysselsättningsstatistik

Som jag brukar påpeka lite då och då, är sysselsättningskvoten ett trubbigt mått eftersom den inte säger något om hur mycket folk arbetar - bara om de arbetar eller ej. Att bara räkna antalet sysselsatta är om omöjligt ännu sämre, eftersom man då inte ens korrigerar för befolkningstillväxt.

Om någon, exempelvis inför en viktig TV-debatt, ändå vill räkna antalet sysselsatta, tar det inte lång tid att via scb.se få fram de relevanta siffrorna:

Aningen intressantare är, som jag räknade ut för fem (!) år sedan, antalet arbetade timmar satt i relation till befolkningen i arbetsför ålder.

Tyvärr ingår detta mått inte i SCBs standardstatistik vad jag kan se: De envisas med att sätta antalet arbetade timmar i relation till arbetskraften, som ju är en politiskt manipulerbar delmängd av befolkningen (till skillnad från antalet människor i vuxen ålder).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Något som slår en är att att antalet sysselsatta totalt under de två bästa konjukturåren 1990 och 2008 var lika stort, medan befolkningen 17-65 år 2008 var 500 000 större.
2 feb | Unregistered Commenterbo
Ytterligare ett steg vore förstås att vikta antalet arbetade timmar. Den ekonomiska värderingen av en timmes arbete utfört av en ingenjör är, i de flesta fall, högre än en timme utfört av en städare.
4 feb | Unregistered CommenterShubi

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.