Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« På publikationsfronten... | Main | Om sysselsättningsstatistik »
onsdag
feb032010

På vad sätt blev svensk arbetsmarknad mer flexibel 2008?

I OECDs index för employment protection laws (EPL) har Sverige länge legat konstant på 2,49 (jämfört med snittet på 2,1 och Danmarks 1,8. Skalan är 0-6).

Det senaste som hände var väl 1997 när två-personersundantaget från turordningsreglerna infördes för företag med färre än 10 anställda.

Men 2008 föll Sverige i index från 2,49 (som vi haft sedan 1998) till 2,18. Vad är det jag har missat? Har regeringen fått igenom en flexibilitetsreform trots (på grund av?) all retorik kring att gilla den svenska arbetsmarknadsmodellen?

Någon som vet? Indexet ska inte mäta akassans generositet, så det borde inte vara förklaringen...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Min första kommentar är att min skepsis mot sådana användningen av sådana här index i forskningen förstärks.

Min andra kommentar är att undra om det möjligen kan ha något med Laval-domen i EG-domstolen att göra. Det är väl den stora grejen inom arbetsrätten på senare år, och den domen kom i slutet av 2007.
Kollade CESifos databas för Employment Protection Strictness. Även där sänks Sveriges index 2008, från 2.24 till 1.87. Och där beror det på att indexet för "Strictness of Regulation on Temporary Contracts" gick från 1.63 till 0.88.

http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/a-winfo/d3iiv/_DICE_division?_id=6745832&_div=6746020

Där hänvisas till OECD, närmare bestämt denna sida
http://www.oecd.org/employment/protection
Det working paper som det länkas till under Latest Update hittar man "In Sweden, the maximum allowable duration for most kinds of fixed-term and temporary work agency contracts was increased", men utan någon annan tidsangivelse än att det skulle ha skett de senaste 5 åren. I alla fall, är det möjligtvis den Allmänna visstidsanställningen som är anledningen? http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=11015&id=3526
3 feb | Unregistered CommenterDennis
Helt rätt, man har ändrat tiderna för s k inlasning (det visste jag ju). Tack Dennis!

Johan, ja, jo självklart, men ändringar i OECDs index brukar gå ganska lätt att spåra till specifika reformer. så även nu :-)
3 feb | Unregistered Commenterbergh
Kollade snabbt igenom The Economists arbetsloshetssiffror tidigare idag, och Danmark ligger, mitt under "the great recession", pa en arbetsloshet a 4.5%. Att det inte finns en storre diskussion om detta i Sverige!?

(Forovrigt informerade min Norska ekonomvan mig om att Norks BNP kommer ga om Sveriges om ungefar tre ar. BNP, alltsa inte BNP per capita ... Spikrak trend alltsa. Nerat.)
7 feb | Unregistered Commenterpontus
Mounir - Jag svarade just pa din blogg att du verkar bortse fran populationsforandringar. Om du istallet tittar pa real BNP per capita sa ar forhallandet tillbaka igen.
8 feb | Unregistered CommenterPontus
Following my investigation, thousands of persons on our planet receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> at various banks. Thence, there's a good chance to get a consolidation loan in any country.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.