Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ur budgetpropositionen | Main | Om demografiska förändringar och välfärdsstatens framtid »
onsdag
okt132010

Om det teoretiska resultatet i Diamond (1971) och dess empiriska relevans

Gjorde ett försök att kolla upp en del av vad Diamond, Mortensen och Pissarides gjort. Den första artikel som nämns i den vetenskapliga motiveringen är följande:

Diamond, P. A. (1971) "A Model of Price Adjustment," Journal of Economic Theory, pp. 158-68.

Artikeln är av den typen som teoretiskt undersöker hur mycket olika neoklassiska standard-resultat ändras när en mindre marknadsimperfektion införs i modellen. I det här fallet införs en sökkostnad, och det visas att Bertrand-konkurrens (konkurrens i prisdimensionen utan kapacitetsbegränsningar vid homoogen produkt) då leder till monopolpris, och inte till marginalkostnadspris.

Man kan ana att det är något orealistiskt med modellen, eftersom resultatet är oberoende av hur stor sökkostnaden är: Sålänge den är positiv, blir priset det höga monopolpriset, snarare än det låga konkurrenspriset.

Nåväl, 38 år senare dyker det upp ett working paper av Charles Holt och Douglas Davis som testar resultaten experimentellt. De konstaterar att Diamonds modell saknar dynamik:

[...] the argument pertains to a single period, but a buyer who does not switch away in response to a price increase may not come back in the next period. 

Holt och Davis kör ett enkelt marknadsexperiment både med och utan sökkostnad. Resultatet visas i en figur:

Som synes, stämmer Bertrand-modellen hyfsat när priserna anslås (posted prices, 25 är konkurrenspriset där P=MC). När köparna måste betala för att få reda på priserna (search prices) stiger priset, men inte till monopolpriset. Dessutom är spridningen mellan olika experimentsessioner betydligt större, vilket förmodligen ska tolkas som att försökspersonerna inte riktigt vet vad som är bäst att göra när det finns en sökkostnad.

Ur wp:

The six dots over the "Posted Prices" label show that prices in this treatment fell to near-competitive levels, as would be expected in a Bertrand market with a homogenous product and large excess capacity.  In contrast, the six dots over the "Search Prices" label are more or less uniformly distributed in the range between the two dashed lines that show the competitive and monopoly prices. The costly nature of price information in this treatment has a clear effect on price levels. But the predicted monopoly price outcome is not observed in this treatment, despite the fact that the shopping cost is relatively large (half of the 30 cent difference between the competitive and monopoly prices).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.