Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Professor gick för långt: citerade vetenskapsrådet | Main | Om det teoretiska resultatet i Diamond (1971) och dess empiriska relevans »
torsdag
okt142010

Ur budgetpropositionen

Det finns vissa grupper som har en relativt svag förankring på arbetsmarknaden och för vilka arbetsmarknaden fortfarande inte fungerar tillfredsställande. Unga, utrikes födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer med högst förgymnasial utbildning och äldre är grupper som har en betydligt sämre arbetsmarknadssituation än befolkningen i arbetsför ålder som helhet. 

Ur prop 2010/11:1, sid 42.

Annorlunda uttryckt: Endast för vuxna, friska, högutbildade svenskfödda fungerar arbetsmarknaden tillfredsställande.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Så alla som inte är "personer med högst förgymnasial utbildning" anser Andreas Bergh vara högutbildade?. Hmm...
15 okt | Unregistered CommenterSundberg
Gymnasiet = hög utbildning?
15 okt | Unregistered CommenterEldh
tyvärr, inte ens för oss svenskar, friska, högutbildade (universitetsexamen mm) fungerar svensk arbetsmarknadspolitik. även vår kompetens slösas gladeligen bort.
15 okt | Unregistered CommenterPia K
Hej Berg!

Du brukar tala om att svensk ekonomisk politik efter början på 70-talet var ett misslyckande. Kan inte detta delvis bero på att det globala ekonomiska systemet förändrades radikalt just då, i och med att Bretton Woods monterades ner? Att Sveriges politik med aktiv stat inte fungerade lika bra längre måste ju delvis ha berott på detta? Eller ska allt skyllas på inkompetenta sossar?

Mvh
August
17 okt | Unregistered CommenterAugust
Haj August,

det fanns utan tvekan ett element av att det som fungerat hittills inte funkade lika bra längre. Och oavsett vilket, kan skulden inte läggas på inkompetenta sossar ty 76-82 hade vi borgerliga regeringar, och det rådde stor enighet om det mesta när det exempelvis gällde varvssubventionerna!
17 okt | Unregistered Commenterbergh
Och det har sagts, av Lars Jonung om jag inte minns fel, att den borgerliga oppositionen inte sällan ville gå ännu längre än Socialdemokraterna. Alltså, ännu längre åt samma felaktiga håll. T.ex. vid den första oljekrisen. Överbudspolitik var (kanske till och med är...) populärt.
22 okt | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.