Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Binder minimilönerna i kollektivavtalen? | Main | Ur budgetpropositionen »
onsdag
okt202010

Professor gick för långt: citerade vetenskapsrådet

Ur Sydsvenskan:

I en tiosidig inlaga, ställd till bland annat rektor Per Eriksson, målar Ulfur Arnason upp en bild av en jävig institutionsledning som gynnar sina egna subspecialiteter inom ämnet på andra nischers bekostnad. [...]

Bland annat citerar en rapport från Vetenskapsrådet från 2003, där internationella experter i mycket kritiska ordalag beskriver Susanne Widells forskning som ”lite av det ena och lite av det andra, och inget av det med några större utsikter till framgång”.

Och just detta citat är att gå för långt, enligt fakultetsledningen.
– Utlåtandet från Vetenskapsrådet återges utan sakliga skäl på ett fullständigt onödigt sätt, säger Torbjörn von Schantz.

Nåväl, som tur är finns yttrandefrihetens ständige försvarare Lennart Lundquist, som nu fått ytterligare en anekdot kring hur illa det kan gå för visselblåsare. Seminarium om detta på måndag (tipstack till Henrik)!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Lennart är skön, När en klasskompis på ett seminarium tipsade honom om Wikileaks (som man tycker att han borde tycka om) höjde han dock bara frågande på ögonbrynen. Det var iofs i våras och han har kanske kommit ikapp nu. Det är dessutom rätt förståeligt att han håller sig till så kallad gammalmedia. Han har ju varit med ett tag.
21 okt | Unregistered CommenterJonas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.