Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Därför misslyckades avgiftsdifferentieringen i akassan | Main | Professor gick för långt: citerade vetenskapsrådet »
fredag
okt222010

Binder minimilönerna i kollektivavtalen?

I Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport finns ett kul kapitel om minimilöner. För det första tycks nivåerna i olika avtal ha utvecklats väldigt olika - diagrammet nedan visar miniminivån som procent av medianlönen:

Teknikavtalets avvikelse nedåt kan enligt KI förmodligen förklaras med ökad låglönekonkurrens från andra länder. Bland hotellanställda (svårare att outsourca till Indien) är situationen anmärkningsvärd: minimilönen är över 90 procent av medianlönen.

För att få ett hum om huruvida minimilönen binder (i betydelsen ligger högre än jämviktslönen på en fri marknad skulle gjort), visar KI lönefördelningskurvor. Om väldigt många ligger precis vid på minimilönen, är det troligt att den binder.

Som framgår nedan (till vänster) finns vissa tecken på att minimilönen runt 18 000 i teknikavtalet har viss effekt, men de allra flesta tjänar betydligt mer än så.

För Hotellanställda ser fördelningen väldigt annorlunda ut, med kraftiga spikar på eller precis över minimilönen. Det är således troligt att fördelningen skulle sett väldigt annorlunda ut med fri lönesättning.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Är det bara minimilönerna som spelar roll för arbetslösheten? Reglerar inte kollektivavtalen lönerna även för de med högre lön än så? Eller kan man frivilligt gå ned i lön när man byter jobb även om man har några år i yrket?
Vet inte om jag fattar frågan rätt, men visst spelar annat än minimilöner roll, och kollektivavtlaen reglerar mer än löner.

Med rörande löner reglars miniminivåer, ofta beroende på erfarenhet.

Exempel från http://www.hrf.net/lon

Riksavtalet SHR-HRF (1/5-10-30/4-11)
Yrkesvana 6 år Månadslön: 19 165 kr, Timlön: 110.80 kr
Ingen yrkesvana Månadslön: 17 781 kr, Timlön: 102.80 kr
25 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.