Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lunchdiskussion om och med fairtrade och rainforest alliance | Main | Binder minimilönerna i kollektivavtalen? »
måndag
okt252010

Därför misslyckades avgiftsdifferentieringen i akassan 

Som en uppföljning till förra inlägget om minimilöner kan noteras att de differentierade akasseavgifterna var tänkta att ge facket incitament till återhållsamma lönekrav i branscher med hög arbetslöshet.

I en uppsats av Lundasociologen Anders Kjellberg visas att åtminstone första steget tycks ha fungerat: Avgiften har höjts mer där arbetslösheten är hög.

 

Men om något, tycks löneökningarna vara högre där arbetslösheten (och avgiften) är hög. Hotell och restaurang fick högst ökning 2010. Varför gör facket på detta vis?

Svaret, enligt Anders, är bland annat LOs lönesamordning:

Inom LO-samordningen bestämdes under hösten 2006 att prioritera avtalsområden där lönerna var låga, vilket främst gynnade kvinnodominerade avtalsområden som detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen. Resultatet blev att de centralt avtalade lönehöjningarna i de nämnda branscherna blev större än inom industrin. (sid 18)

Dessutom konstaterar Anders att

[m]ånga löntagare väger nämligen kostnaden för fackmedlemskapet mot den upplevda nyttan av det. Därmed ökar trycket på de fackliga organisationerna att uppvisa resultat när kostnaden för medlemskapet stiger, det vill säga motsatsen till regeringens syfte med de differentierade a-kasseavgifterna. (sid 25)

Således: Reformen som skulle ge facket drivkrafter att ta ansvar för arbetslösheten, tyck snarast ha förstärkt insider-outsider-prägeln på den svenska arbetsmarknaden.

Inte helt lätt att få incitamenten rätt.

Se även Niclas.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Vet Dr Bergh möjligen vad anledningen är till att man gav löntagarna dessa incitament också retroaktivt? Det verkar inte särskilt klokt och framför allt inte rättvist att straffa enskilda branscher för effekten av årtiondens kumulerade beslut. Vad gäller framtiden hade man naturligtvis kunnat få exakt samma incitament på marginalen utan att göra denna enorma omfördelning mellan branscher.

Eller är det någonting jag missat?
25 okt | Unregistered CommenterMartin
Det hade förmodligen varit smartare, så jag vet faktiskt inte. Man ville kanske göra branscher med hög arbetslöshet mindre attraktiva som helhet.

Ytterligare ett problem är att det ofta är svårt att definiera en bransch, avtalsindelningen följer inte det som idag är det ekonomiskt relevanta.
25 okt | Unregistered Commenterbergh
"många löntagare väger nämligen kostnaden för fackmedlemskapet mot den upplevda nyttan av det" - kan man därmed anta att en obligatorisk a-kassa skulle förskjuta fackens incitament till ett större ansvarstagande? Om ingen kan lämna behöver de ju inte oroa sig för det.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.