Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« LUs rektors CV nagelfars | Main | Önskemål på Ekonomisk Debatt »
måndag
nov152010

Var stimulanserna nödvändiga för att häva krisen?

De senaste två utgåvorna av The Cato Journal innehåller en rad intressanta artiklar om centralbanker, makropolitik och finanskrisen.

Ur The Rule of Law or the Rule of Central Bankers? av Lawrence H. White

 

when Neel Kashkari, the Treasury’s chief bailout administrator under Secretary Hank
Paulson, was asked by a reporter how the Treasury would spend the $700 billion in bailout money that Congress had provided (essentially without instructions), Kashkari replied that nothing was ruled out. To quote a news account: “ ‘We are looking at everything,’ he said. ‘We are trying to figure out what will provide the most benefit to the financial system’

Länk till nyhetsartikeln.

Intressant nog tycks det vara en näst intill apart åsikt att vi skulle ha kommit ur finanskrisen även utan dessa enorma stimulanser, och att Riksbanken inte är rätt institution för att få fart på ekonomin - något jag fick erfara nyligen när Ekonomiklubben i Axess TV (för vilken gång i ordningen?) diskuterande centralbankerna och dess styrräntor.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Skall du ta och byta inriktning och bli makro-finansekonom? :D
Blev förvånad över att de andra bara viftar bort frågan om hur man mäter inflation i ett samhälle med accelererande informationsteknologi. Hur ska de räkna om 10 år?
16 nov | Unregistered CommenterJoakim
Joakim - de verkade inte tycka att detta är relevant alls, men om riksbanken målstyrs för att hålla inflationen i ett visst intervall, är möjligheterna att mäta inflationen ganska viktiga för vad riksbanken ska och kan göra.

Anders - jag tänker mig att även makro och finansiell ekonomi kan förstås som utfallet av individers beteenden på marknader :-)
22 nov | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.