Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad bestämmer subjektivt välbefinnande i Sverige? | Main | Hur stolligt är det att vara emot kvantitativa lättnader? »
torsdag
nov252010

I Sokals fotspår...

Det är inte bara postmodernister som blir drivna med. Här är sida som genererar "random computer science research papers".

En sådan artikel blev nyligen antagen till "2009 International Conference on e-Business and Information System Security" (Jodå, en sådan konferens finns).

Abstract är roligt:

DHCP and Internet QoS, while robust in theory, have not until recently been considered compelling. In fact, few hackers worldwide would disagree with the exploration of multicast applications, which embodies the confusing principles of robotics. In order to fulfill this mission, we introduce a scalable tool for evaluating Internet QoS (PlusPug), which we use to prove that digital-to-analog converters and XML are regularly incompatible.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Det verkar som att referee-processen är starkt automatiserad. Jag misstänker att konferensen använder sig av en datoralgoritm för att granska submittade papper.
26 nov | Unregistered CommenterMartin
Jag var precis på väg att skriva att det här fallet inte är särskilt chockerande – det var bara en konferens och det är väl helt enkelt ingen som har läst papperet. Men så följer jag länken, och tydligen säger sig konferens-kommittén faktiskt (implicit i alla fall) ha läst det och de har till och med skrivit en kort rapport (”originality: good”). Och inte bara det, papperet ska publiceras i några Conference Proceedings.
Jajamän, det har rateats good och very good i flera dimensioner. Very good i dimensionen 'reference to related literature', så hypotesen att det är en algoritm som granskar lever än...
27 nov | Unregistered Commenterbergh
Tja, jag antar att programmerare kan skriva en kod som producerar referee-rapporter. Här är rapporten för det här papperet:

"Accepted. Topic of this paper is related to this conference. This paper mainly studies on a methodology for the improvement of local-area networks. The author introduces a scalable tool for evaluating Internet QoS(PlusPug), which the author uses to prove that digital-to-analog converters and XML are regularly incompatible. The author’s work is suggestive, and the point of view deserves researching. Figures in this paper seem exact, which makes this paper more convictive. There is no major modification opinion, only please pay more attention to Englishgrammatical rule and format your paper according to the template provided by conference homepage. We look forward to seeing you in EBISS2009."

Jag gillar speciellt gnället om dålig grammatik, med tanke på hur deras egen rapport ser ut. Om de kunde skriva en kod som producerade referee-rappporter med lite mer substans än den ovan skulle jag mer än gärna vilja ha tillgång till den. Vilken dröm det vore!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.