Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om lycka och inkomst (igen) | Main | Borde Solow-modellen kallas Swan-modellen? »
lördag
dec252010

DN på kvällstidningsnivå

På förstasidan: Ministern verkar galen.

I artikeln: Ministern verkar mindre galen.  

DN har uppenbarligen medvetet ryckt citatet ur sitt sammanhang. Värdigt en kvällstidning.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.