Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om sjukförsäkringen | Main | Hur vetenskaplig är The Spirit Level / Jämlikhetsanden? »
torsdag
feb112010

Detta känner jag igen...

Visst har exakt denna korrigering gjorts tidigare, i samma tidskrift, av samma person?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Det känner jag inte till närmare, men kommenterade han inte här på bloggen när du skrev om det för något år sedan? Förresten så syns hela bilden i Google Reader, men här på bloggen blir den avskalad.
11 feb | Unregistered CommenterDennis

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.