Senaste poster
Populära
Google Scholar
« I all hast från Almedalen | Main | Om arbetsmarknadsstatistiken »
onsdag
jun302010

Ännu en bild av sysselsättningens förändring i Sverige

I den här boken av Engellau & Gür hittade jag ett diagram från en gammal fp-rapport, på den tiden dylika skrevs av en viss Mauricio Rojas. Intressant.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.