Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sommarläsning | Main | I all hast från Almedalen »
lördag
jul102010

Vackert och lärorikt

Jan Hjörnmarks site om skapande förstörelse är fantastisk. Se exempelvis fotografierna om subventionernas decennier från Malmömässan, som tidigare var en Saab-fabrik på det tidigare varvsområdet i Malmö.

Texterna är som tagna från en bättre lärobok, men tillsammans med bilderna blir det nästan som konst:

Under 1970-talets andra hälft fick Sverige sin första borgerliga regering på mer än fyra decennier. Den nya regeringen blev historisk genom att snabbt skapa rekordmånga statliga jätteföretag. Svenska Varv AB och Svenskt Stål AB dominerade två hela branscher, och i textilbranschen samlades konkursföretagen upp i Eiserkoncernen. [...] Subventionspolitiken var det sista halmstrået man grep efter. Varven fick minst 20 statliga miljarder, men det var ändå bara toppen på ett isberg. Bristen på nyföretagsamhet tvingade gång efter annan fram satsningar som i efterhand har drag av rent vansinne.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Intressant, har du en länk att dela ? Google ger ingen träff !!!
10 jul | Unregistered CommenterStefab
ja det var ju poänghen, sorry:

http://skapandeforstorelse.se/?page_id=440

a
10 jul | Unregistered Commenterbergh
Fast han heter Jörnmark...
12 jul | Unregistered CommenterC

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.