Senaste poster
Populära
Google Scholar
« En miljöpartist som nästan tycker som jag! | Main | Om jämlikhetsanden och jämlikhetsbluffen: Från skatterplots till forskningsfronten »
fredag
aug202010

Halo3-bilden funkar igen!

Nu med flera ljuspunkter i Afrika!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Flera och flera...
20 aug | Unregistered CommenterC

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.