Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Frank om att undervisa mikro | Main | En miljöpartist som nästan tycker som jag! »
tisdag
aug242010

Japp: Barnafödande smittar av sig

Om en kollega just fött ett barn ökar sannolikheten att andra också kommer att föda barn 13–24 månader senare med ungefär 10 procent. [...] På lite längre sikt påverkas även t.ex. kollegornas syskon.

ur en ny IFAU-studie av Lena Hensvik och Peter Nilsson. Som ofta med IFAU-studier är dataunderlaget rejält: 150 000 kvinnor i fertil ålder på arbetsplatser med upp till 50 anställda under 1997–2004.

Är effekten stor eller liten, undrar jag såklart. Men inga liknande studier har gjorts i rika länder, enligt författarna. Har inte Norge ett IFAU?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Å vad skönt att se svart på vitt det jag alltid haft på känn. På min förra arbetsplats var vi dessutom helt övertygade om att sannolikheten att bli gravid var särskilt hög om man hade sitt skrivbord i det första rummet till höger (andra hävdade dock att det inte var den avgörande faktorn).

Men det blir ju lite mer komplicerad datainhämtning om man ska ta hänsyn till vilka rum folk sitter i. Smittar det mer eller mindre i landskap?
25 aug | Unregistered CommenterMalin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.