Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Årets seminariehändelse? | Main | Japp: Barnafödande smittar av sig »
onsdag
aug252010

Frank om att undervisa mikro

Så här skriver ekonomen Robert H Frank i ett papper om undervisning på anivå i nationalekonomi:

Several months after having completed an introductory economics course, most students are no better able to answer simple economic questions than students who never took the course. The problem seems to be that principles courses try to teach students far too much, with the result that everything goes by in a blur.
Inte helt upplyftande med tanke på att jag nästa vecka drar igång just en sådan kurs...
Frank menar att det är bättre att fokusera ett antal principer, och han föreslåt följande:
  • The scarcity principle: Having more of one good thing usually means having less of another.
  • The cost-benefit principle: Take no action unless its marginal benefit is at least as great as its marginal cost.
  • The not-all-costs-matter-equally principle: When making decisions, some costs (e.g., opportunity and marginal costs) matter much more than others (e.g., sunk and average costs).
  • The principle of comparative advantage: Everyone does best when each concentrates on the activity for which he or she is relatively most productive.
  • The principle of increasing opportunity cost: Use the resources with the lowest opportunity cost before turning to those with higher opportunity costs.
  • The equilibrium principle: A market in equilibrium leaves no unexploited opportunities for individuals, but may not exploit all gains achievable through collective action.
  • The efficiency principle: Efficiency is an important social goal because when the economic pie grows larger, everyone can have a larger slice.
Jag gillar framför allt Franks argumentation för att fokusera på vissa principer:
This narrower, more focused approach has much in common with the way a good tennis pro teaches a beginner to play tennis. In addition to the basic forehand and backhand ground strokes, there are countless other strokes to master in tennis—many of them highly nuanced, such as the top-spin lob, the American twist serve, the drop volley, and so on. A good pro ignores those more complicated shots entirely, concentrating instead on getting students to master the basic forehand and backhand.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Jag tror samma princip (no pun intended) håller när det gäller att undervisa intro statistik.
25 aug | Unregistered Commenterdaniel
Detsamma gäller för grundkurser i logik. Studenterna brukar regelmässigt bli lite sämre på att genomföra egna resonemang månaderna efter en första logikkurs. Det är ett välkänt problem, och det ska bli kul att se om Franks råd kan tillämpas även här.
"Studenterna brukar regelmässigt bli lite sämre på att genomföra egna resonemang månaderna efter en första logikkurs" Verkligen? Lustigt. Detta kanske gäller fler ämnen?
25 aug | Unregistered Commenterbergh
Mankiws Principles of Economics har precis det upplägget, vad jag förstått. Men då är det både mikro och makro. Här är Yoram Baumans kommentarer, förresten.
http://www.youtube.com/watch?v=VVp8UGjECt4
25 aug | Unregistered CommenterDennis
Bah, Dennis hann före med Bauman. :-)

Även Frank och Bernankes mikrobok har det upplägget. En mkt bra bok faktiskt. På svenska tycker jag Håkan Pihls "Ekonomi från början" var trevlig och pedagogisk (om än något för enkel. Vissa saker är faktiskt enklare att förstå med formler och diagram).

Angående fokuserandet på några enkla och grundläggande principer så kan jag intyga att samma sak gäller inom Brasiliansk Jiu-Jitsu.
25 aug | Unregistered CommenterMarcus
Är verkligen pedagogiken på universiteten så efterbliven att ni lär ut twistade toppspinslobbar på a-kursen? Och hur kan upptäckten av att detta kanske är för svårt för nybörjaren vara en stor nyhet för akademiker?
27 aug | Unregistered CommenterPelle
Det gäller även hemkunskap. Är man kung på att steka blodpudding har man kommit långt.
29 aug | Unregistered CommenterJohannes
Man undrar ju om kursen i mikroekonomi är tänkt som en kurs i hur verkligheten fungerar, eller en kurs i hur verkligheten borde fungera. Det blandas ju friskt mellan deskriptiva och normativa utsagor i Franks prinicper.
31 aug | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.