Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Mugabes landreformer | Main | Wal-Mart till Afrika - köper Massmart »
onsdag
sep292010

Läsvärt, sevärt, hörvärt

Filosofigruppen Sherpa: om föräldraförsäkringen.

SVT Play: Kineserna kommer.

Slashat: Ett podradioprogram om teknik och datorer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Härlig kulturkrock i "Kinerserna Kommer". Den skulle man nästan kunna använda som definition av ordet.
29 sep | Unregistered CommenterAnders
Jag håller med. Reportaget säger mycket om både Sverige och Kina. Eller snarare : Jag _tror_ att det säger en hel del om Kina...
29 sep | Unregistered Commenterbergh
befriande att läsa ett roligt och avslöjande inlägg i en annars fördummad debatt. Något bättre än tvångstugget borde väl motståndarna kunna skaka fram

Jessica Bagge

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.