Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Läsvärt, sevärt, hörvärt | Main | Hur tolka SDs framgångar? »
måndag
sep272010

Wal-Mart till Afrika - köper Massmart

Har tidigare skrivit om Afrikafonder, som bl a har Massmart, ett antal varuhuskedjor som påminner om Wal-Mart, fast i Afrika.

Nu meddelas att Wal-Mart köper Massmart och därmed ger sig in i Afrika. Bra för de som har Afrikafonder, och sannolikt bra även för konsumenter i Afrika som efterfrågar massproducerade billiga konsumentprodukter. Och förmodligen även bra för de som får jobb på framtida Wal-Mart.

Men dåligt, åtminstone på kort sikt, för andra inhemska producenter som konkurreras ut av Wal-Mart. Och ännu en motgång för de som trodde/hoppades att Afrika skulle kunna bli rikt utan att få Wal-Mart och McDonalds.

När öppnar IKEA?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.