Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Wal-Mart till Afrika - köper Massmart | Main | Ett helt nytt politiskt landskap? »
onsdag
sep222010

Hur tolka SDs framgångar?

En liten påminnelse: SDs framgångar beror förmodligen inte på att främlingsfientligheten ökat, utan på att partiet blivit bättre på att organisera sig och ställa upp i val.

En av mina favoritstatsvetare Gissur Erlingsson har grävt djupare i frågan, och beskriver resultaten här. I en krönika i Sörmlands Nyheter beskriver han hur svenskar felaktigt tror att främlingsfientligheten ökat:

1 juli presenterade SIFO en undersökning med ett underligt resultat. Ett representativt urval fick svara på frågan huruvida de trodde att främlingsfientligheten i Sverige har ökat. Det visade sig att 63 procent tror att så är fallet. [...] Men 1993 instämde hela 52 procent "helt och hållet", eller "i stort sett", i påståendet att "Det finns för många utlänningar i Sverige". 2007 var det bara 39 procent

Detta tycks inte heller ha ändrats under finanskrisen, enligt sociologen Irving Palm:

– Den ekonomiska krisen tycks inte ha ändrat på svenska folkets överlag positiva inställning till mångfald, säger Irving Palm, docent i sociologi vid Uppsala universitet. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Om jag förstår den länkade artikeln rätt så kan SD:s framgångar förklaras med om de ställer upp med kandidater eller inte i kommunvalen. Men är det inte lite svårt att förklara SD:s framgångar i RD-valet med denna teori? SD ställde väl upp med en RD-lista också i förra valet?
Våra data visar att det blir en signifikant skillnad i stöd i riksdagsvalet i de kommuner där man även har en kommunlista, trots att rikslistan ligger ute i samtliga kommuner. Det vill säga, den lokala närvaron spelar roll i det nationella valet också.
22 sep | Unregistered CommenterGissur
Mitt fel - jag läste inte hela artikeln. Gäller de resultat du nämner även under kontoll för röstandel i föregående val?
Det är inte undersökt. Vi får kolla det till slutversionen av pappret, som håller på att kompletteras med data från 2010-valet.
22 sep | Unregistered CommenterGissur
jag tror dessutom att det inte bara handlar om sverigedemokraternas organisationsgrad - utan minst lika mycket om att det i stora grupper nu har blivit socialt accepterat att rösta på sd. när det sker mellan två val blir väl proppen ur-effekten därefter.
23 sep | Unregistered Commenterkalle
Att SD har en kommunal lista är inte det viktiga i sig i studien, utan mer en indikation på att de har en lokal närvaro och en fungerande organisation i den aktuella kommunen. Så förstod jag det - Gissur, det är väl så ni argumenterar?
Björn, jo, ungefär så ser argumentationen ut i den senaste versionen av pappret.
24 sep | Unregistered CommenterGissur
Låter som om det kan bli en riktigt intressant artikel!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.