Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Wal-Mart till Afrika - köper Massmart | Main | Ett helt nytt politiskt landskap? »
onsdag
sep222010

Hur tolka SDs framgångar?

En liten påminnelse: SDs framgångar beror förmodligen inte på att främlingsfientligheten ökat, utan på att partiet blivit bättre på att organisera sig och ställa upp i val.

En av mina favoritstatsvetare Gissur Erlingsson har grävt djupare i frågan, och beskriver resultaten här. I en krönika i Sörmlands Nyheter beskriver han hur svenskar felaktigt tror att främlingsfientligheten ökat:

1 juli presenterade SIFO en undersökning med ett underligt resultat. Ett representativt urval fick svara på frågan huruvida de trodde att främlingsfientligheten i Sverige har ökat. Det visade sig att 63 procent tror att så är fallet. [...] Men 1993 instämde hela 52 procent "helt och hållet", eller "i stort sett", i påståendet att "Det finns för många utlänningar i Sverige". 2007 var det bara 39 procent

Detta tycks inte heller ha ändrats under finanskrisen, enligt sociologen Irving Palm:

– Den ekonomiska krisen tycks inte ha ändrat på svenska folkets överlag positiva inställning till mångfald, säger Irving Palm, docent i sociologi vid Uppsala universitet. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Om jag förstår den länkade artikeln rätt så kan SD:s framgångar förklaras med om de ställer upp med kandidater eller inte i kommunvalen. Men är det inte lite svårt att förklara SD:s framgångar i RD-valet med denna teori? SD ställde väl upp med en RD-lista också i förra valet?
Våra data visar att det blir en signifikant skillnad i stöd i riksdagsvalet i de kommuner där man även har en kommunlista, trots att rikslistan ligger ute i samtliga kommuner. Det vill säga, den lokala närvaron spelar roll i det nationella valet också.
22 sep | Unregistered CommenterGissur
Mitt fel - jag läste inte hela artikeln. Gäller de resultat du nämner även under kontoll för röstandel i föregående val?
Det är inte undersökt. Vi får kolla det till slutversionen av pappret, som håller på att kompletteras med data från 2010-valet.
22 sep | Unregistered CommenterGissur
jag tror dessutom att det inte bara handlar om sverigedemokraternas organisationsgrad - utan minst lika mycket om att det i stora grupper nu har blivit socialt accepterat att rösta på sd. när det sker mellan två val blir väl proppen ur-effekten därefter.
23 sep | Unregistered Commenterkalle
Att SD har en kommunal lista är inte det viktiga i sig i studien, utan mer en indikation på att de har en lokal närvaro och en fungerande organisation i den aktuella kommunen. Så förstod jag det - Gissur, det är väl så ni argumenterar?
Björn, jo, ungefär så ser argumentationen ut i den senaste versionen av pappret.
24 sep | Unregistered CommenterGissur
Låter som om det kan bli en riktigt intressant artikel!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.