Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Second life på google trends | Main | FN ville köpa ut Mugabe, som dock inte nappade »
tisdag
jan252011

Tips - Ohlininstitutets bambuserkanal

Här finns två sevärda videos: En diskussion från i höstas om Fairtrade och Rainforest Alliance, samt Ohlinföreläsningen med Jasenko Selimovic, med den suggestiva titeln Det öppna samhället och dess fiender.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.